Voorwaarden MACK drive in show

Algemene voorwaarden MACK Drive in show

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document “Algemene Voorwaarden MACK drive in show.”.
 2. MACK: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan Blomenbrinck 22, 6984 HW te Doesburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73212369.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MACK een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Partijen: de Wederpartij en MACK gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee MACK zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.
 7. Overeenkomst Op Afstand: de Overeenkomst die tussen MACK en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van MACK en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van MACK. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst Op Afstand indien daarbij door MACK geen georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van MACK op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 8. Diensten/Dienstverlening: alle Diensten en/of werkzaamheden waartoe MACK zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | WERKINGSSFEER

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aan een Wederpartij gericht aanbod van MACK (waaronder zijn offertes mede begrepen) en iedere tot stand gekomen Overeenkomst, behoudens voor zover daarvan uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door MACK worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien MACK niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MACK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarop een termijn van aanvaarding van toepassing is, is elk aanbod van MACK vrijblijvend. Indien het aanbod van MACK een termijn van aanvaarding vermeldt, vervalt het aanbod wanneer deze termijn is verlopen en het aanbod door de Wederpartij niet binnen die termijn is aanvaard. Offertes van MACK kennen in elk geval een termijn van aanvaarding van een maand na dagtekening daarvan.
 2. Aan een aanbod van MACK dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval van een offerte geldt dat deze uitsluitend langs elektronische weg door de Wederpartij kan worden aanvaard.
 4. In geval van een Overeenkomst Op Afstand, zal MACK de totstandkoming van die Overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de Consument bevestigen.
 5. Indien de aanvaarding van de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van MACK,
 6. komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MACK anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht MACK niet tot het nakomen van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs
 8. Een aanbod van MACK geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Tenzij daarin tussentijds wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze Algemene Voorwaarden daarentegen wel van toepassing op eventuele vervolgovereenkomsten zonder dat MACK gehouden is deze Algemene Voorwaarden steeds opnieuw aan de Wederpartij ter hand te stellen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. MACK is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de Dienstverlening te betrekken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden die MACK eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan MACK, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, als ware zij in plaats van MACK, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VAN CONSUMENTEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de Consument een Overeenkomst Op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de Overeenkomst Op Afstand uitsluitend voorziet in het verrichten van Diensten, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de Overeenkomst op Afstand tot stand is gekomen.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  • het verlenen van Diensten betreffende de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van catering en van Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
  • het verlenen van Diensten, na afronding daarvan, mits:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de Diensten zijn nagekomen;
  • een Overeenkomst Op Afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. Uitvoering van Diensten binnen de ontbindingstermijn van 14 dagen, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument MACK een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Dienstverlening dat door MACK is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het evenredige bedrag dat de Consument aan MACK is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door MACK aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij MACK. Zo spoedig mogelijk nadat MACK in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst Op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal MACK de ontbinding van de Overeenkomst Op Afstand per e-mail bevestigen.
 6. MACK zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst Op Afstand aan de Consument terugbetalen.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE DIENSTVERLENING

 1. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 5 onverlet.
 2. In geval van annulering door de Wederpartij van de Overeenkomst tot het verlenen van Diensten, blijft de Wederpartij te allen tijde de eventuele aanbetaling verschuldigd. Voorts geldt dat in geval van annulering: – Vanaf de 30e dag (inclusief) en de 14e dag (exclusief) vóór de dag waarop de Diensten worden verleend, de Wederpartij 25% van het overeengekomen honorarium is verschuldigd; – Vanaf de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de dag waarop de Diensten worden verleend, de Wederpartij 50% van het overeengekomen honorarium is verschuldigd; – Vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de dag waarop de Diensten worden verleend, de Wederpartij 75% van het overeengekomen honorarium is verschuldigd.
 3. In geval van annulering door de Wederpartij als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen omstandigheid, oftewel overmacht, is de Wederpartij niet verplicht tot voldoening van de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid, met uitzondering van het bepaalde in de eerste zin van het vorige lid. De Wederpartij dient het bestaan van overmacht aan MACK te bewijzen.
 4. Annulering door de Wederpartij dient Schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de Wederpartij MACK bereikt, geldt als dag van annulering.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt MACK de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MACK zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal MACK de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal MACK daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal MACK proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
 5. MACK zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MACK kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen Schriftelijk door beide Partijen zijn aanvaard.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN & VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. Voor zover uit de aard of strekking van de betreffende verbintenis niet dwingend anders voortvloeit, zijn alle door MACK vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van MACK treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Wederpartij MACK Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen MACK de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De door MACK tewerkgestelde personen voeren de Diensten uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard en/of strekking van de te verrichten prestaties daaraan niet in de weg staan, verbindt MACK zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van MACK, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door MACK voorgeschreven wijze, aan MACK verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij MACK steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 4. In geval van Dienstverlening, is de Wederpartij er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de Diensten zorg te dragen voor:
  • een vrij toegankelijke en voor de Dienstverlening geschikte locatie van uitvoering;
  • het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering door de door MACK tewerkgestelde personen;
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer en plaatsing van de zaken in het kader van de Overeenkomst door de door MACK tewerkgestelde personen worden meegebracht;
  • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van de Wederpartij te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 5. Indien op of bij locatie van uitvoering van de Diensten schade aan goederen die door MACK dan wel de door hem tewerkgestelde personen zijn ingebracht, wordt veroorzaakt door het publiek dat zich op of bij de locatie van uitvoering bevindt, wordt deze schade door de Wederpartij vergoed tegen de vervangingswaarde van deze goederen. Ook andere door MACK dan wel de door hem tewerkgestelde personen geleden schade veroorzaakt als gevolg van andere aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheden, zal door de Wederpartij worden vergoed. Het totale schadebedrag wordt zo spoedig mogelijk door de Wederpartij aan MACK dan wel de betreffende door hem ingeschakelde derde uitbetaald, doch uiterlijk binnen één maand na het toebrengen van de schade.
 6. De Wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart MACK van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 7. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is MACK, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, de eventuele vertragings-/wachturen en/of extra kosten gemaakt om de tekortkoming van de Wederpartij ten behoeve van tijdige en deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst ongedaan te maken, door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN OVER DIENSTVERLENING

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening dienen door de Wederpartij zo spoedig mogelijk, althans binnen vijf werkdagen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan MACK Schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor MACK uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort. 3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. MACK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop MACK geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien MACK bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan voor de Wederpartij geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. MACK is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst MACK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is MACK gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die MACK ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 4. Indien MACK de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die MACK nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van MACK vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten. Alle door MACK vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór afronding of levering, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is MACK gerechtigd de overeengekomen bedragen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is MACK gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór afronding of levering openbaren, aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en MACK alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is MACK gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan MACK verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop MACK de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Voorts geldt dat ten aanzien van drive-in shows de Wederpartij aan MACK in elk geval een aanbetaling is verschuldigd, e.e.a. zoals uitdrukkelijk door MACK vermeld.
 5. Betaling dient te geschieden op de daartoe door MACK aangewezen wijze, binnen de door MACK vermelde of aangezegde termijn.
 6. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan MACK verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. Tenzij de Wederpartij een Consument is, zijn de buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 90,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet is voldaan. In geval van een Consument zal worden aangesloten bij het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt als gevolg van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, schade als gevolg van enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade als gevolg van een andere omstandigheid die niet aan MACK kan worden toegerekend.
 2. MACK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst
 3. en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. MACK is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van MACK in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze Algemene Voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MACK aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MACK toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Mocht MACK aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft MACK te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient MACK hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van MACK ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van MACK is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MACK betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MACK nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door MACK afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van MACK dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens MACK vervalt door verloop van één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens MACK bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De Wederpartij vrijwaart MACK van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien MACK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden MACK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MACK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MACK en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | FOTO- EN FILMOPNAMEN/PORTRETRECHTEN

De Wederpartij stemt ermee in dat MACK de in het kader van de Dienstverlening door of namens MACK vervaardigde foto- en filmopnames, zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij mag gebruiken ter promotie van de activiteiten van MACK op zijn website, sociale mediapagina’s of in zijn portfolio. De Wederpartij kan haar instemming op grond van gewichtige redenen Schriftelijk intrekken. Indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de Wederpartij betreffen, zal MACK deze personen evenwel voorafgaand uitdrukkelijke instemming vragen voor het gebruik van de opnames voor de genoemde doeleinden.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

MACK behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de Wederpartij verboden de goederen waarop het intellectuele eigendomsrecht van MACK rust, te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of op enige andere wijze te (doen) gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 16. | PRIVACY/GEHEIMHOUDING

 1. De persoonsgegevens die MACK ter uitvoering van de Overeenkomst van de Wederpartij ontvangt, dan wel waarmee MACK in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst anderszins in aanraking komt, worden vertrouwelijk behandeld en slechts verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om uitvoering aan de Overeenkomst te kunnen geven.
 2. Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van MACK hebben toegang tot de persoonsgegevens als bedoeld in het vorige lid en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele derden als bedoeld in artikel 4 die MACK bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en die in aanraking komen met de persoonsgegevens als bedoeld in het vorige lid. MACK zal de bedoelde persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van MACK vallen, evenals door MACK ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de bedoelde persoonsgegevens te respecteren. Ter waarborging daarvan heeft MACK een geheimhoudingsverklaring met de bedoelde personen en derden gesloten.
 3. Persoonsgegevens worden door MACK slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. MACK legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 4. In de privacy policy op de website van MACK is verder beschreven op welke wijze MACK persoonsgegevens verwerkt. 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst Op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (www.ec.europa.eu/consumers/odr/).
 2. MACK heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op reeds daarvoor tot stand gekomen Overeenkomsten.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 6. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MACK aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.